logo6

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES
SERWISU INTERNETOWEGO dcplogistics.uk

 

Począwszy od 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać na terenie całej UE nowe przepisy o ochronie danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z tym przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności i politykę plików cookies („Polityka”), która dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki przed rozpoczęciem korzystania z naszego serwisu.

 

  1. Dane osobowe i ich przetwarzanie

Danymi osobowymi są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność dokonywana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy niezautomatyzowany, w tym np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem serwisu internetowego dcplogistics.uk(„Serwisy”) jest  Dauman Logistics Sp. z o.o. ul. Wspólna 70 (V piętro Park Avenue) 00-687 Warszawa , NIP: 7011017344 („Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora zostały podane w punkcie 8 niniejszej Polityki.

 

  1. Twoje dane osobowe oraz cel i podstawa prawna ich przetwarzania

Gromadzimy informację o Tobie i Twoim urządzeniu, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory.

Gromadzimy informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwań, czas trwania Twojej wizyty, a także kolejność, w jakiej odwiedzałeś poszczególne sekcje naszych Serwisów (a więc dane analityczne i statystyczne. Dane analityczne i  statystyczne nie pozwalają na Twoją identyfikację, nie są więc danymi osobowymi w rozumieniu niniejszej Polityki).

Gromadzimy też informacje o twoim adresie poczty elektronicznej jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej usługi newsletter oraz audytu i e-booka.

W naszych Serwisach wykorzystujemy Pliki Cookies w m.in. celu zarządzania odwiedzinami Serwisów. Więcej informacji na temat Plików Cookies znajdziesz w punkcie 7 niniejszej Polityki.

Powyższe dane gromadzone są w celu umożliwienia Ci niezakłóconego korzystania z Serwisów,
a w przypadku zamówienia naszej usługi newsletter, również w celu realizacji tej usługi.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest: w przypadku korzystania z Serwisów nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ulepszaniu naszych usług i zapewnianiu Ci dostępu do bezpiecznych i sprawnie działających Serwisów, a w przypadku korzystania z usługi newsletter Twoja zgoda. Jeśli już korzystasz lub dopiero zamierzasz zamówić naszą usługę newsletter i jesteś już w jakiś sposób powiązany z Administratorem (jesteś naszym Klientem, kontrahentem lub działasz na naszą rzecz), wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na wysyłaniu Ci komunikatów marketingowych.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Czas, przez jaki Administrator może przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania.

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu otrzymania sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, co do dalszego przetwarzania, tylko w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

  1. Udostępnianie Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przekazywane są podmiotom trzecim wyłącznie, gdy jest to możliwe zgodnie
z obowiązującym prawem. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim, Administrator przewiduje postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

Twoje dane osobowe przekazywane są do: podmiotów przetwarzających Twoje dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotu świadczącego usługi hostingowe i mailingowe na naszą rzecz, naszym zaufanym kontrahentom świadczącym nam usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystamy, naszym doradcom prawnym i podatkowym. Przy czym Twoje dane osobowe przekazujemy wspomnianym podmiotom wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne dla osiągnięcia określonego celu przetwarzania.

  1. Twoje prawa

Obowiązujące przepisy dotyczące danych osobowych przyznają Ci określone uprawnienia związane
z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak, to korzystając z tego prawa możesz otrzymać kopię swoich danych osobowych, które przetwarzamy.

Przysługuje Ci prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia Ci możliwość poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy.

Przysługuje Ci prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość Twoich danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (c) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów; (d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli: (a) nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; (b) wycofałeś swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a my nie dysponujemy inną podstawą prawną przetwarzania; (c) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a my nie możemy się wylegitymować nadrzędną i prawnie uzasadnioną podstawą do kontynuowania przetwarzania; (d) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu. Z tego prawa może skorzystać z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego.

Przysługuje Ci Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu realizacji powyższych praw skontaktuj się z nami korzystając z procedury opisanej w pkt 8 niniejszej Polityki.

Masz również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Pliki Cookies

Pliki Cookies to małe pliki tekstowe, przechowywane w Twoich urządzeniach końcowych (komputerach, tabletach, smartfonach) w związku z korzystaniem z naszych Serwisów. Cookies wykorzystywane są do zapewnienia przyjaznego korzystania z Serwisów oraz w celach analitycznych i statystycznych.

Pliki Cookies pełnią różne funkcje, ułatwiają poruszanie się po Serwisie i przechowują informacje o Twoich preferencjach, po to by prezentować Ci odpowiednie treści oraz przyczyniać się do podnoszenia jakości naszych usług.

Nasze Serwisy korzystają z następujących kategorii Plików Cookies:

Cookies stałe (persistent cookies) – ten rodzaj cookies jest przechowywany w przeglądarce Twojego urządzenia i wykorzystywany zawsze, gdy odwiedzasz nasze Serwisy. Pomaga nam zapamiętywać Twoje ustawienia i preferencje, po to by uczynić Twoją kolejną wizytę na naszym Serwisie wygodniejszą.

Twoja przeglądarka internetowa udostępnia Ci informacje na temat tego w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować Pliki Cookies. Poniżej znajdziesz linki odsyłające, pod którymi zamieszczona jest informacja w jaki zarządzać Plikami Cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych:

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl-GB

Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac

Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 

  1. Kontakt i informacje dodatkowe

W celu skontaktowania się z nami, w tym w celu realizacji praw opisanych w punkcie 6 niniejszej Polityki wyślij wiadomość na adres poczty elektronicznej: [email protected]

Dokonujemy regularnego przeglądu niniejszej Polityki i dokonujemy jej zmian w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. O każdej zmianie polityki prywatności poinformujemy Was w naszych Serwisach.